ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/30/2563
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
294
เดือนนี้
4,128
เดือนที่แล้ว
2,006
ปีนี้
8,498
ปีที่แล้ว
24,904
ทั้งหมด
48,916
ไอพี ของคุณ
34.239.152.207

 ชื่อเอกสาร : จ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”    [ 17 พฤศจิกายน 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

กระทรวงมหาดไทย PR✅✅สมัครด่วน : พช. รับสมัคร 9,188 อัตรา "ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา" ปฏิบัติหน้าที่ 73 จังหวัด สนองนโยบายภาครัฐ สร้างงานสร้างรายได้????กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครงาน เพื่อปฏิบัติภารกิจในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”???? ตำแหน่ง

ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”????ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน????ระยะเวลาการจ้างงาน นับแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564????สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ที่เข้าร่วมโครงการ????ระยะเวลาการสมัคร : 11-17 พฤศจิกายน 2563????คุณสมบัติ

1) สัญชาติไทย2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร3) ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ4) สามารถปฏิบัติงานงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ CLM หรือ หรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ

HLM ได้ตามระยะเวลาจ้างกำหนด 1 ปี5) เป็น เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-196) ไม่เป็นคู่สมรส และทายาทโดยชอบธรรม บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลนั้น7) เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบล อำเภอที่ตั้ง CLM HLM หรืออำเภอใกล้เคียง????ลักษณะต้องห้าม

1) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย2) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ3) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองหมายเหตุ ในวันทำสัญญจ้างต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น????หลักฐานการสมัคร

☑️ภาพถ่าย ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

☑️หลักฐานการศึกษา (ถ้ามี)

☑️บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ไม่หมดอายุ ฉบับจริง

☑️สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

☑️สำเนาอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ

☑️เอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ กำกับไว้มุมบนด้านขวาของทุกหน้าของสำเนาเอกสาร????สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด

(ยกเว้นสมุทรปราการ สมุทรสาคร สิงห์บุรี)

  

ย้อนกลับ