ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/30/2563
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
3,048
เดือนที่แล้ว
3,697
ปีนี้
28,314
ปีที่แล้ว
24,904
ทั้งหมด
68,732
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ

น้ำดิบน่าอยู่  นำชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ

1. พัฒนาตำบลน้ำดิบให้น่าอยู่  โดยมุ่งเน้นการก่อสร้างและปรับปรุงงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และให้ประชาชนพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมตลอดจนฟื้นฟูและจัดระบบสภาพแวดล้อมให้สวยงามน่าอยู่ และเป็นที่ประทับใจแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยี่ยม

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างเข้มแข็ง

3. ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้รับการดูแลในเรื่องของอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมอย่างทั่วถึง ตลอดจนสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำมีความสะดวก  รวดเร็ว

2. ประชาชนมีไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์  ใช้อย่างทั่วถึง

3. ประชาชนมีแหล่งน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง

4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

5. สตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  ได้รับความช่วยเหลือและสามารถดำรงอยู่ได้เหมือนคนปกติทั่วไป

6. ประชาชนมีอาชีพมีรายได้มั่นคง

7. ลดมลภาวะเป็นพิษ  สภาพแวดล้อมในตำบลน้ำดิบน่าอยู่

8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9. ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและมีการสืบทอดวัฒนธรรม

10. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้รับการดูแลในเรื่องของอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมอย่างทั่วถึง

11. ประชาชนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม