ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/30/2563
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
3,048
เดือนที่แล้ว
3,697
ปีนี้
28,314
ปีที่แล้ว
24,904
ทั้งหมด
68,732
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166

ลำดับรายการวันที่
1พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม12 พ.ค. 2564
2พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256212 พ.ค. 2564
3พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254612 พ.ค. 2564
4พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256012 พ.ค. 2564
5พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256012 พ.ค. 2564
6พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.253912 พ.ค. 2564
7พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.256112 พ.ค. 2564
8พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254212 พ.ค. 2564
9พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.254212 พ.ค. 2564
10พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม12 พ.ค. 2564
11พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.255812 พ.ค. 2564
12ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256012 พ.ค. 2564
13ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.24412 พ.ค. 2564
14ระเบียบสำนักนากรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.252612 พ.ค. 2564
15รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 256012 พ.ค. 2564
16พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254010 ส.ค. 2563

1