ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/30/2563
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
3,048
เดือนที่แล้ว
3,697
ปีนี้
28,314
ปีที่แล้ว
24,904
ทั้งหมด
68,732
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166“เปิดโรงเรียนผู้สูงวัย ดูแล ใส่ใจ ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2”,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

วันที่ 19 ธ.ค. 62 เวลา 09.00 น. นายมงคล หมื่นอภัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ เป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลน้ำดิบ (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลน้ำดิบ) รุ่นที่ 2 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และสร้างเสริมความสุขทางอารมภ์ จิตใจ สังคม ให้กับผู้สูงอายุตำบลน้ำดิบ โดยมี ผู้สูงอายุ จำนวน 65 คน สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และมี ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สมาชิกสภา อบต.น้ำดิบ ชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำดิบ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุมอาเซียน อบต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  

16 ธันวาคม 2563

“โรงเรียนผู้สูงวัย ดูแล ใส่ใจ ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2563”,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

วันที่ 16 ม.ค. 63 เวลา 09.00 น. นายมงคล หมื่นอภัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ มอบหมายให้ นายธวัชชัย ชัยวงค์ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ครั้งที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2563 ของ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลน้ำดิบ (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลน้ำดิบ) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และเสริมสร้างความสุขทางอารมภ์ จิตใจ สังคม ให้กับผู้สูงอายุตำบลน้ำดิบ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 65 คน โดยมีกิจกรรม การบรรยายหัวข้อธรรมะ โดย ท่านพระครูสถิตสารคุณ เจ้าคณะตำบลน้ำดิบ เจ้าอาวาสวัดหนองผาขาว กิจกรรมสร้างเสริมความสุขทางร่างกาย อารมภ์ จิตใจ โดย คณะวิทยากรกระบวนการของ อบต.น้ำดิบ ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นิติกรชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน และกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น “การสานตะกร้าเส้นพลาสติก" โดย คุณน้อย ดวงแก้ว ปราชญ์ชาวบ้าน ม.5 ตำบลน้ำดิบ โดยได้จัดกิจกรรม ณ หอประชุมอาเซียน อบต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  

16 ธันวาคม 2563

“โรงเรียนผู้สูงวัย ดูแล ใส่ใจ ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2563”,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

วันที่ 12 ก.พ 63 เวลา 09.00 น. นายมงคล หมื่นอภัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ มอบหมายให้ นายทอง มูลรัตน์ รองนายก อบต.น้ำดิบ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ครั้งที่ 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ของ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลน้ำดิบ (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลน้ำดิบ) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และเสริมสร้างความสุขทางอารมภ์ จิตใจ สังคม ให้กับผู้สูงอายุตำบลน้ำดิบ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 65 คน โดยมี กิจกรรม การให้ความรู้ “สูงวัย อยู่อย่างพอดี มีคุณค่า ยึดหลัก 5 สุข ในยุค 4.0” โดย คุณพิศโสภา ทีฆาวงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ อบต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมทีมงาน กิจกรรมสร้างเสริมความสุขทางร่างกาย อารมภ์ จิตใจ การให้ความรู้ สอน สาธิต การใช้หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดต่อ โดย คณะวิทยากรกระบวนการของ อบต.น้ำดิบ ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นิติกรชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน และกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น “การทำน้ำยาล้างจาน" โดย คุณมาลัย วงค์อำนาจ ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้านสันตับเต่า อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยจัดกิจกรรม ณ หอประชุมอาเซียน อบต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

16 ธันวาคม 2563

“โรงเรียนผู้สูงวัย ดูแล ใส่ใจ ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4/2563”,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

วันที่ 11 มี.ค. 63 เวลา 09.00 น. นายมงคล หมื่นอภัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ มอบหมายให้ นายเฉลิมเกียรติ ไชยประสพ ปลัด อบต.น้ำดิบ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ครั้งที่ 4 ประจำเดือน มีนาคม 2563 ของ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลน้ำดิบ (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลน้ำดิบ) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และเสริมสร้างความสุขทางอารมภ์ จิตใจ สังคม ให้กับผู้สูงอายุตำบลน้ำดิบ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 65 คน โดยมี กิจกรรม การให้ความรู้ “สร้างเสริมสุขภาพในช่องปาก” โดย คุณอนงค์ เรือนแก้ว จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพสต.บ้านห้วยอ้อ กิจกรรมสร้างเสริมความสุขทางร่างกาย อารมภ์ จิตใจ โดย คณะวิทยากรกระบวนการของ อบต.น้ำดิบ ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นิติกรชำนาญการ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น “การทำยาสีฟันสมุนไพร" โดย คุณมาลัย วงค์อำนาจ ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้านสันตับเต่า อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยจัดกิจกรรม ณ หอประชุมอาเซียน อบต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

16 ธันวาคม 2563

“โรงเรียนผู้สูงวัย ดูแล ใส่ใจ ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5/2563”,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

วันที่ 19 ส.ค. 63 เวลา 09.00 น. นายมงคล หมื่นอภัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ มอบหมายให้ นายเฉลิมเกียรติ ไชยประสพ ปลัด อบต.น้ำดิบ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ครั้งที่ 5 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ของ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลน้ำดิบ (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลน้ำดิบ) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และเสริมสร้างความสุขทางอารมภ์ จิตใจ สังคม ให้กับผู้สูงอายุตำบลน้ำดิบ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 63 คน โดยมี กิจกรรม การให้ความรู้ “การจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยในวัยสูงอายุ” โดย คุณศิรินทร์ เลสัก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง กิจกรรมสร้างเสริมความสุขทางร่างกาย อารมภ์ จิตใจ โดย คณะวิทยากรกระบวนการของ อบต.น้ำดิบ ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นิติกรชำนาญการ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น “การทำโลชั่นกันยุง สมุนไพรกันยุง" โดย คุณมาลัย วงค์อำนาจ ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้านสันตับเต่า อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยจัดกิจกรรม ณ หอประชุมอาเซียน อบต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

16 ธันวาคม 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (5 รายการ)